دستگاه کباب ترکی 2 سیخ سفارشی

دستگاه کباب ترکی 2 سیخ سفارشی دستگاه کباب ترکی 2 سیخ سفارشی تمام استیل2 دستگاه کباب ترکی 2سیخ سفارشی کباب ترکی رومیزی تک سیخ رویه چدنی- هر سیخ دو شعله ثابت. ظرفیت هر سیخ30الی 80 کیلوگرم. دو سیخ رویه چدنی- … ادامه یافت